Kushtet shtesë të shërbimit të Google One

Në fuqi: 9 nëntor 2021 |

Për të përdorur dhe për të pasur qasje në Google One, pavarësisht nëse jeni një menaxher i planit të Google One, jeni pjesë e një grupi të familjes që ndan Google One ose një përdorues joanëtar, ju duhet të pranoni (1) Kushtet e shërbimit të Google dhe (2) këto "Kushte shtesë të shërbimit të Google One" (“Kushtet shtesë të Google One”).

Lexoni me kujdes secilin prej këtyre dokumenteve. Së bashku, këto dokumente njihen si “Kushtet”. Ato përcaktojnë se çfarë mund të prisni nga ne kur përdorni shërbimet tona dhe se çfarë presim ne nga ju.

Përveçse për klientët e Google One në Francë, nëse këto "Kushte shtesë të Google One" janë në konflikt me Kushtet e shërbimit të Google, këto "Kushte shtesë" do të kenë përparësi për Google One.

Megjithëse nuk është pjesë e këtyre "Kushteve", ne ju nxitim të lexoni Politikën tonë të privatësisë për të kuptuar më mirë se si mund të përditësoni, të menaxhoni, të eksportoni dhe të fshini informacionet tuaja.

1. Përshkrimi i përgjithshëm i Google One

Google One është vënë në dispozicion nga Google për t'ju ofruar një destinacion për shërbimet dhe mbështetjen e Google, për të ofruar shpërblime dhe oferta, si dhe për të zbuluar veçori dhe produkte të reja. Veçoritë e Google One mund të përfshijnë planet e hapësirës ruajtëse me pagesë të ndara mes "Diskut të Google", "Fotografive të Google" dhe Gmail, mbështetjen për klientin për produkte të caktuara të Google, veçoritë e ndarjes së familjes, rezervimin dhe restaurimin në celular, si dhe përfitime të tjera që ju ofrohen nga Google ose nëpërmjet palëve të treta. Përdorimi i produkteve ose shërbimeve të tjera të Google nga ana juaj rregullohet nga kushtet e shërbimit që janë të zbatueshme për produktet ose shërbimet në fjalë. Disa produkte, veçori dhe përfitime mund të mos ofrohen në të gjitha shtetet. Vizitoni "Qendrën e ndihmës" të Google One për më shumë informacione.

2. Llogaritë me pagesë - Pagesa, abonimi dhe rimbursimet

Pagesat. Vetëm menaxherët e planit të Google One mund të blejnë, të përmirësojnë, të anulojnë ose të ulin nivelin për një anëtarësim të Google One. Google e pranon pagesën nëpërmjet një llogarie të Google Payments ose çdo forme tjetër pagese të përcaktuar para blerjes.

Anulimet e abonimeve. Google Payments do të marrë automatikisht pagesën nga data kur regjistroheni për një anëtarësim të Google One dhe abonimi juaj në Google One do të rinovohet automatikisht derisa të anulohet. Mund ta anuloni në çdo kohë. Nëse e anuloni abonimin tuaj, ju do të vazhdoni të keni qasje te Google One për afatin e mbetur të abonimit tuaj ekzistues. Nëse zgjidhni gjithashtu që ta fshini Google One nëpërmjet fshirjes së shërbimit, ju pranoni që mund të humbisni menjëherë qasjen te shërbimet dhe funksionaliteti i Google One, pa asnjë rimbursim për afatin e mbetur të abonimit tuaj ekzistues. Nëse preferoni t'i mbani shërbimet e Google One për afatin e abonimit tuaj, anuloni abonimin tuaj në vend që ta fshini Google One.

E drejta e tërheqjes. Nëse jeni në Bashkimin Evropian ose në Mbretërinë e Bashkuar, ju keni të drejtën ta anuloni brenda 14 ditëve nga regjistrimi, përmirësimi ose rinovimi i anëtarësimit tuaj të Google One pa dhënë asnjë arsye. Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, duhet ta komunikoni vendimin tuaj për t'u tërhequr me anë të një deklarate të qartë drejtuar ofruesit nga i cili e keni bërë blerjen.

Rimbursimet. Për të drejtat shtesë për rimbursimin, referojuni politikës përkatëse nga Google Play ose ofruesi nga i cili e keni bërë blerjen. Nëse keni bërë blerje nga Google, nuk ofrohen rimbursime ose periudha të pjesshme faturimi, përveçse siç kërkohet nga ligji në fuqi. Nëse keni bërë blerje jo nga Google, si p.sh. duke përdorur pajisjen tuaj iPhone ose iPad, ose nëse jeni regjistruar për një anëtarësim të Google One nëpërmjet App Store ose një ofruesi tjetër palë e tretë, do të zbatohet politika e rimbursimit e ofruesit. Do të duhet të kontaktoni me atë palë të tretë (p.sh. mbështetjen e Apple) për të kërkuar një rimbursim.

Ndryshimet në çmime. Ne mund t'i ndryshojmë çmimet aktuale të Google One, por do t'ju njoftojmë paraprakisht për këto ndryshime. Këto ndryshime do të zbatohen pasi të përfundojë periudha aktuale e pagesës, kur të jetë afati i pagesës tjetër pas njoftimit në fjalë. Ne do t'ju dërgojmë një njoftim të paktën 30 ditë para në lidhje me një rritje çmimi, përpara se të tarifoheni. Nëse ju dërgohet një njoftim më pak se 30 ditë para, ndryshimi nuk do të zbatohet deri në pagesën pas pagesës së radhës që është për t'u paguar. Nëse nuk dëshironi të vazhdoni me Google One me çmimin e ri, mund ta anuloni ose ta ulni nivelin e abonimit nga cilësimet e abonimit të Google Play, Apple ose palës së tretë. Anulimi ose ulja e nivelit tuaj do të zbatohet në periudhën e ardhshme të faturimit pas periudhës aktuale të shërbimit përveçse nëse është përcaktuar ndryshe në kushtet e platformës përkatëse të pagesës. Kur rritet çmimi dhe kërkohet pëlqimi juaj, abonimi mund të anulohet nëse nuk e pranoni çmimin e ri. Nëse abonimi juaj anulohet dhe më pas vendosni që të riabonoheni, ju do të tarifoheni me çmimin e abonimit që është në atë moment aktual.

3. Mbështetja për klientin

Google One ju ofron qasje te mbështetja për klientin nëpër disa produkte dhe shërbime të Google (“Mbështetja për klientin”). Në rast se "Mbështetja për klientin" nuk mund t'ju ndihmojë për kërkesën tuaj të mbështetjes, ne mund t'ju transferojmë ose t'ju ridrejtojmë te shërbimi i mbështetjes për klientin i produktit të Google në fjalë. Kjo përfshin rastet kur Google One nuk ofron "Mbështetje për klientin" për produktin ose shërbimin specifik të Google për të cilin kërkohet kjo. Nëse abonimi juaj i Google One anulohet ose pezullohet, çështjet tuaja të pazgjidhura të "Mbështetjes për klientin" mund të pezullohen po ashtu dhe mund të duhet të dërgoni një kërkesë të re pasi të keni rikthyer abonimin tuaj.

4. Përfitimet e kufizuara të anëtarit

Google One mund t'ju ofrojë përmbajtje, produkte dhe shërbime që janë me ulje çmimi ose pa pagesë (“Përfitimet e kufizuara të anëtarit”). "Përfitimet e kufizuara të anëtarit" mund të kufizohen sipas shtetit, disponueshmërisë, kohëzgjatjes, nivelit të anëtarësimit ose faktorëve të tjerë dhe jo të gjitha "Përfitimet e kufizuara të anëtarit" do të jenë të disponueshme për të gjithë abonentët e Google One. Disa "Përfitime të kufizuara të anëtarit" mund të përdoren vetëm nga menaxheri i planit të Google One dhe disa "Përfitime të kufizuara të anëtarit" mund të përdoren nga anëtarët e grupit tuaj të familjes, ose vetëm nga anëtari i parë i familjes që e aktivizon përdorimin e tyre. Disa "Përfitime të kufizuara të anëtarit" nuk mund të përdoren nga "Llogaritë e Google" për fëmijët dhe adoleshentët, si dhe për përdoruesit e provave. Mund të zbatohen edhe kritere të tjera kualifikimi.

Ne mund të bashkëpunojmë me palë të treta për t'ju ofruar shërbimet ose përmbajtjet e tyre si "Përfitime të kufizuara të anëtarit" nëpërmjet Google One. Për të përdorur një "Përfitim të kufizuar të anëtarit" të ofruar nga një palë e tretë, ju pranoni që Google mund t'i ofrojë palës së tretë çdo informacion personal të nevojshëm për përpunimin e përdorimit tuaj, në përputhje me "Politikën e privatësisë të Google". Përdorimi nga ana juaj i çdo "Përfitimi të kufizuar të anëtarit" të një pale të tretë mund të rregullohet nga kushtet e përdorimit, marrëveshja e licencës, politika e privatësisë e palës së tretë në fjalë ose një marrëveshje tjetër e tillë.

5. Familjet

Veçori të caktuara të Google One, duke përfshirë hapësirën ruajtëse të "Diskut", Gmail dhe "Fotografive", mund të ndahen me grupin tuaj të familjes, nëse e keni këtë (“Ndarja e familjes”). Grupi juaj i familjes mund të marrë po ashtu, dhe mund t'i përdorë, "Përfitimet e kufizuara të anëtarit" që ju ofrohen juve. Nëse nuk dëshironi t'i ndani veçori të tilla me grupin tuaj të familjes, duhet ta çaktivizoni "Ndarjen e familjes" për Google One ose duhet të largoheni nga grupi juaj i familjes. Vetëm menaxherët e planit të Google One mund të shtojnë anëtarë të familjes në një anëtarësim të Google One dhe të aktivizojnë ose të çaktivizojnë "Ndarjen e familjes" tek anëtarësimi.

Nëse jeni pjesë e një grupi të familjes në Google One, anëtarët e grupit tuaj të familjes do të mund të shikojnë informacione të caktuara për ju. Nëse bashkoheni në një grup të familjes me "Ndarjen e familjes" të Google One të aktivizuar, anëtarët e tjerë të grupit të familjes dhe të ftuarit në të mund të shikojnë emrin, fotografinë, adresën tuaj të email-it, pajisjet që keni rezervuar dhe sasinë e hapësirës që përdorni në "Diskun e Google", Gmail dhe "Fotografitë e Google". Anëtarët e grupit të familjes mund të shikojnë po ashtu nëse një "Përfitim i kufizuar i anëtarit" është përdorur nga një anëtar i familjes.

Nëse jeni menaxheri i planit të Google One në grupin tuaj të familjes dhe e çaktivizoni "Ndarjen e familjes" ose largoheni nga grupi juaj i familjes, anëtarët e tjerë të grupit tuaj të familjes do të humbasin qasjen në Google One. Nëse ju është dhënë qasje te Google One nëpërmjet "Ndarjes së familjes" nga menaxheri i planit të Google One, ju do të humbisni qasjen në Google One nëse largoheni nga grupi juaj i familjes ose nëse menaxheri i planit të Google One e çaktivizon "Ndarjen e familjes" apo largohet nga grupi i familjes.

6. Rezervimi dhe restaurimi në celular

Google One mund t'ju ofrojë funksionalitetin e përmirësuar të rezervimit dhe restaurimit të të dhënave (“Rezervimi dhe restaurimi”) për pajisje celulare dhe plane celulare të kualifikuara. Përdorimi i "Rezervimit dhe restaurimit" mund të kërkojë instalimin dhe aktivizimin e aplikacioneve shtesë, si p.sh. "Fotografive të Google". Mund t'i ndryshoni opsionet e "Rezervimit dhe restaurimit" në çdo kohë në aplikacionin Google One. Nëse anëtarësimi juaj i Google One pezullohet ose anulohet, ju mund të humbisni qasjen te të dhënat e ruajtura te "Rezervimi dhe restaurimi" pas një periudhe kohore, sipas politikave të "Rezervimit të Android".

7. Planet e sponsorizuara

Google One mund t'ju ofrohet nëpërmjet një plani të sponsorizuar të ofruar nga një palë sponsorizuese jo e Google, si p.sh. një operator rrjeti, një ofrues i shërbimit të internetit ose një palë tjetër e tretë (në çdo rast, një “Plan i sponsorizuar”). Çdo veçori e ofruar ose tarifë për "Planet e sponsorizuara" përcaktohet nga pala juaj sponsorizuese dhe duhet t'u referoheni kushteve të tyre të shërbimit për informacione në lidhje me çmimet e Google One dhe kushtet e "Planit tuaj të sponsorizuar". Mund të jeni në gjendje që ta përmirësoni ose ta ulni nivelin e "Planit tuaj të sponsorizuar" nëpërmjet palës sponsorizuese (në një rast të tillë, për përmirësimin ose uljen e nivelit, do të zbatohen kushtet e tyre të pagesës dhe abonimit) ose duke zgjedhur një opsion të përmirësimit ose uljes së nivelit drejtpërdrejt nga Google One (në një rast të tillë, për përmirësimin ose uljen e nivelit, do të zbatohen kushtet e pagesës dhe abonimit që janë dhënë këtu). Përshtatshmëria dhe vazhdimi i qasjes suaj në Google One nëpërmjet një "Plani të sponsorizuar" përcaktohet nga pala sponsorizuese dhe "Plani juaj i sponsorizuar" mund të pezullohet ose të ndërpritet në çdo kohë nga pala sponsorizuese.

8. Privatësia

Google mbledh dhe përdor informacionet e dhëna nga ju për t'ju ofruar Google One siç përshkruhet në këto "Kushte", në përputhje me Politikën e privatësisë të Google. Ne mund të mbledhim dhe të përdorim informacionet për përdorimin e Google One nga ana juaj për ofrimin e shërbimeve të Google One, për përpunimin e transaksioneve tuaja ose për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e Google One. Ne mund të përdorim po ashtu informacione për përdorimin e shërbimeve të Google nga ana juaj për të përmirësuar Google One, për t'ju ofruar përfitimet ose për të promovuar Google One. Ju mund ta kontrolloni mbledhjen dhe përdorimin e aktivitetit tuaj të Google në myaccount.google.com.

Ne mund të ndajmë informacione të caktuara për ju me palët e treta, sipas nevojës për ofrimin e Google One, duke përfshirë për përcaktimin e kualifikimit tuaj për "Përfitimet e kufizuara të anëtarit" të palës së tretë ose përdorimin e tyre nga ana juaj, ose për përshtatshmërinë tuaj për një "Plan të sponsorizuar" ose një anëtarësim provë. Ne mund të ndajmë po ashtu informacione për ju me grupin tuaj të familjes për të ofruar informacione për statusin dhe abonimin e Google One në lidhje me grupin tuaj të familjes.

Në lidhje me përdorimin e Google One nga ana juaj, ne mund t'ju dërgojmë njoftime të shërbimit, mesazhe administrative dhe informacione të tjera. Ne mund t'ju dërgojmë po ashtu email-e dhe njoftime në pajisje në lidhje me "Përfitimet tuaja të kufizuara të anëtarit". Ju mund të tërhiqeni nga disa prej këtyre komunikimeve.

9. Ndryshimet

Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në Google One dhe Google One mund të rishikohet për të ofruar veçori të tjera ose të ndryshme. Ju pranoni që abonimi juaj në Google One është për Google One në formën e tij në kohën e abonimit. Siç përcaktohet në seksionin 2 më sipër, ne mund të ofrojmë po ashtu herë pas here kushte dhe nivele të ndryshme për Google One dhe tarifa e abonimit për kushte dhe nivele të tilla mund të ndryshojë.

10. Ndërprerja

Google mund ta ndalojë ofrimin e Google One për ju në çdo kohë, duke përfshirë për shkeljen e këtyre "Kushteve". Nëse jeni në një "Plan të sponsorizuar", qasja juaj në Google One mund të pezullohet ose të ndërpritet po ashtu nga pala juaj sponsorizuese. Google rezervon të drejtën për ta pezulluar ose ndërprerë Google One në çdo kohë, pas një njoftimi të arsyeshëm për ju.