Kushtet e shërbimit të Google One

Përditësimi i fundit: 1 tetor 2018

1. Hyrje

Google One është një shërbim i ofruar nga Google LLC (“Google”, “ne” ose “neve”), me vendndodhje në 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, dhe është objekt i Kushteve të shërbimit të Google (“Kushtet e shërbimit të Google”). Google One është një “Shërbim” siç përcaktohet në "Kushtet e shërbimit të Google" dhe "Kushtet e mëposhtme të shërbimit të Google One" janë kushte shtesë që zbatohen për përdorimin e Google One nga ana juaj. Ju pranoni se përdorimi i Google One nga ana juaj është objekt i këtyre "Kushteve të shërbimit të Google One" dhe "Kushteve të shërbimit të Google" (që së bashku, për qëllimet e këtyre "Kushteve të shërbimit të Google One", ne u referohemi si “Kushtet”). Shënim. Në Politikën e privatësisë së Google përshkruhet se si trajtohen të dhënat në këtë shërbim.

Nëse ka ndonjë konflikt mes "Kushteve të shërbimit të Google One" dhe "Kushteve të shërbimit të Google", "Kushtet e shërbimit të Google One" do të kenë përparësi. Nëse ka ndonjë konflikt mes versionit në gjuhën angleze të "Kushteve" dhe një versioni të përkthyer në një gjuhë tjetër, teksti në gjuhën angleze do të ketë përparësi.

Përdorimi i Google One nga ana juaj kërkon që të pranoni "Kushtet", pavarësisht nëse jeni menaxheri i planit të Google One ose jeni pjesë e një grupi të familjes që ndan Google One. Lexoni me kujdes "Kushtet". Disa produkte dhe funksione mund të mos ofrohen në të gjitha shtetet. Shikoni Qendrën e ndihmës së Google One për më shumë informacione.

2. Përshkrimi i përgjithshëm i Google One

Google One ofrohet nga Google për t’ju dhënë një destinacion për shërbimet e Google dhe mbështetjen, për t’ju ofruar shërbimet dhe oferta, si dhe për të zbuluar funksione dhe produkte të reja.

Funksionet e Google One mund të përfshijnë plane me pagesë të hapësirës ruajtëse në “Diskun e Google”, mbështetje për klientin për shumë produkte të Google që mund të përdorni, funksione të ndarjes së familjes, rezervimin dhe restaurimin në celular dhe përfitime të tjera të ofruara për ju nga Google ose nëpërmjet palëve të treta. Përdorimi juaj i produkteve ose shërbimeve të tjera të Google rregullohet nga kushtet e shërbimit të vlefshme për produkte ose shërbime të tilla.

3. Pagesa dhe abonimi

Vetëm menaxherët e planit të Google One mund të blejnë, të përmirësojnë, të ulin nivelin ose të anulojnë një anëtarësim të Google One. Abonimi juaj me pagesë në Google One blihet sipas Kushteve të shërbimit të Google Play, në mënyrë specifike seksioni me titullin “Abonimet”. Për të blerë një abonim në Google One, do t’ju duhet një llogari e Google Payments dhe duhet të pranoni Kushtet e shërbimit të Google Payments dhe Njoftimin e privatësisë së Google Payments.

Abonimi juaj te Google One do të vazhdojë deri sa të anulohet. Ju pranoni se tarifa e abonimit tuaj për Google One nuk është e rimbursueshme, përveçse siç lejohet shprehimisht në këto "Kushte".

Ne mund t’i ndryshojmë çmimet në fuqi të Google One, por do t’ju njoftojmë paraprakisht për këto ndryshime. Këto ndryshime do të zbatohen pas përfundimit të periudhës suaj aktuale të pagesës, kur të jetë afati për pagesën tuaj tjetër pas njoftimit në fjalë. Ne do t’ju njoftojmë të paktën 30 ditë para për një rritje çmimi para se të tarifoheni; nëse njoftoheni më pak se 30 ditë para, ndryshimi nuk do të zbatohet deri sa të vijë afati i pagesës pas pagesës së ardhshme. Nëse nuk dëshironi të vazhdoni me Google One ose me çmimin e ri, mund ta anuloni ose të ulni nivelin në çdo kohë nga cilësimet tuaja të abonimeve të Google Play. Anulimi ose ulja e nivelit do të zbatohen në periudhën tjetër të faturimit pas afatit aktual të shërbimit.

Mund ta keni Google One nëpërmjet një plani të sponsorizuar të ofruar nga operatori celular i rrjetit ose një palë tjetër e tretë (në çdo rast, një “Plan i sponsorizuar”). Çdo tarifë për "Planet e sponsorizuara" përcaktohet nga pala sponsorizuese dhe duhet t'u referoheni kushteve të tyre për informacione për çmimin dhe për detaje. Mund të jeni në gjendje ta përmirësoni "Planin tuaj të sponsorizuar" nëpërmjet palës sponsorizuese ose duke zgjedhur një opsion përmirësimi drejtpërdrejt nga Google One dhe në këtë rast "Kushtet për pagesën dhe abonimin" të përshkruara këtu janë të vlefshme për përmirësimin tuaj.

4. Mbështetja e klientit

Google One ju ofron qasje te mbështetja e klientit në disa produkte dhe shërbime të Google (“Mbështetja e klientit”). Nëse qaseni te Mbështetja e klientit, ju pranoni se përfaqësuesi(t) dhe sistemet do të kenë qasje tek informacionet e nevojshme nga llogaria juaj e Google në lidhje me përdorimin e shërbimeve të Google nga ana juaj, në përputhje me "Politikën e privatësisë së Google" dhe për qëllimin e ofrimit të "Mbështetjes së klientit" për ju dhe zgjidhjen e çështjeve të kërkuara.

Në rast se "Mbështetja e klientit" nuk mund t’ju ndihmojë për kërkesën tuaj për mbështetje, ne mund t’ju transferojmë ose t’ju ridrejtojmë te shërbimi i mbështetjes së klientit të produktit të Google në fjalë. Kjo përfshin rastet kur Google One nuk ofron "Mbështetje për klientin" për produktin ose shërbimin specifik të Google për të cilin po kërkohet.

Nëse abonimi juaj i Google One është anuluar ose pezulluar, problemet tuaja të pazgjidhura të "Mbështetjes së klientit" mund të pezullohen po ashtu dhe mund të jetë e nevojshme të nisni një kërkesë të re pas rikthimit të abonimit tuaj.

5. Përfitimet e anëtarit

Google One mund t’ju ofrojë përmbajtje, produkte dhe shërbime falas ose me ulje çmimi (“Përfitimet e anëtarit”). "Përfitimet e anëtarit" mund të jenë të kufizuara sipas shtetit, gjendjes ose faktorëve të tjerë, dhe jo të gjitha "Përfitimet e anëtarit" do të ofrohen për të gjithë abonentët e Google One. Përveç kësaj, në rast të "Ndarjes së familjes" (siç përcaktohet në seksionin me titull “Familjet” më poshtë), disa "Përfitime të anëtarit" mund të jenë të kufizuara për menaxherin e planit të Google One dhe disa "Përfitime të anëtarit" mund të përdoren nga anëtarët e grupit të familjes ose vetëm nga anëtari i parë që e aktivizon përdorimin. Disa "Përfitime të anëtarit" nuk mund të përdoren nga "Llogaritë e Google" për fëmijët dhe adoleshentët.

Ne mund të bashkëpunojmë me palë të treta për të ofruar shërbimet ose përmbajtjet e tyre për ju si "Përfitime të anëtarit" nëpërmjet Google One. Për të përdorur një "Përfitim të anëtarit" që ofrohet nga një palë e tretë, ju pranoni se Google mund t’i japë palës së tretë çdo informacion personal të nevojshëm për përpunimin e përdorimit tuaj, në përputhje me "Politikën e privatësisë së Google". Përdorimi juaj i "Përfitimeve të anëtarit" të çdo pale të tretë mund të rregullohet nga kushtet e përdorimit, marrëveshja e licencës, politika e privatësisë ose çdo marrëveshje e tillë e kësaj pale të tretë.

Google mohon çdo garanci, kusht ose përfaqësim në lidhje me "Përfitimet e anëtarit" të çdo pale të tretë në çdo aspekt, duke përfshirë por pa u kufizuar te cilësia, saktësia, efektiviteti, siguria, mosshkelja e të drejtave të palëve të treta dhe respektimi i çdo ligji ose rregulloreje të zbatueshme. Këto "Kushte" nuk do të kenë ndikim në marrëdhënien tuaj ligjore me ofrues të tillë palë të treta.

6. Familjet

Funksione të caktuara të Google One, duke përfshirë hapësirën ruajtëse të “Diskut”, mund të ndahen me grupin tënd të familjes, nëse ke një të tillë (“Ndarja e familjes”). Grupi yt i familjes mund të marrë po ashtu dhe të arrijë të përdorë "Përfitimet e anëtarit" që ju ofrohen juve. Nëse nuk dëshironi t’i ndani funksione të tilla me grupin tuaj të familjes, ju duhet ta çaktivizoni "Ndarjen e familjes" për Google One ose të largoheni nga grupi juaj i familjes. Vetëm menaxherët e planit të Google One mund të shtojnë anëtarë të familjes dhe të aktivizojnë ose të çaktivizojnë "Ndarjen e familjes" në një anëtarësim të Google One.

Nëse jeni pjesë e një grupi të familjes në Google One, anëtarët e grupit tuaj të familjes do të mund të shikojnë informacione të caktuara për ju. Nëse bashkoheni në një grup të familjes me "Ndarjen e familjes" së Google One të aktivizuar, anëtarët ose të ftuarit e tjerë në grupin e familjes mund të shikojnë emrin tuaj, fotografinë, adresën e email-it dhe sasinë e hapësirës që përdorni në “Diskun e Google”. Anëtarët e grupit të familjes mund të shikojnë po ashtu nëse një "Përfitim i anëtarit" është përdorur nga një anëtar i familjes.

Nëse jeni menaxheri i planit të Google One në grupin tuaj të familjes dhe çaktivizoni "Ndarjen e familjes" ose largoheni nga grupi i familjes, anëtarët e tjerë të grupit tuaj të familjes do të humbasin qasjen te Google One. Nëse ju është dhënë qasje te Google One nëpërmjet "Ndarjes së familjes" nga menaxheri i planit të Google One, ju do të humbisni qasjen te Google One nëse largoheni nga grupi juaj i familjes ose nëse menaxheri i planit të Google One çaktivizon "Ndarjen e familjes" ose largohet nga grupi i familjes.

7. Rezervimi dhe restaurimi në celular

Google One mund t'ju ofrojë funksionalitetin e përmirësuar të rezervimit dhe restaurimit të të dhënave (“Rezervimi dhe restaurimi”) për pajisje celulare dhe plane celulare që kualifikohen për këtë. Përdorimi i "Rezervimit dhe restaurimit" mund të kërkojë instalimin dhe aktivizimin e aplikacioneve shtesë, si p.sh. të "Fotografive të Google" dhe "Mesazheve të Android". Mund t'i ndryshoni opsionet e "Rezervimit dhe restaurimit" në çdo kohë në aplikacionin Google One ose në one.google.com. Nëse anëtarësimi juaj i Google One është pezulluar ose anuluar, ju mund të humbisni qasjen te të dhënat e ruajtura te "Rezervimi dhe restaurimi" pas një periudhe kohore, sipas Politikave të rezervimit të Android.

8. Planet e sponsorizuara

Mund t'ju ofrohet qasje te Google One nëpërmjet një "Plani të sponsorizuar" të ofruar nga një palë sponsorizuese jo e Google, si p.sh. një operator celular ose një ofrues i shërbimit të internetit. Referojuni kushteve të shërbimit të palës sponsorizuese për më shumë informacione për funksionet e Google që ju ofrohen dhe kushtet e "Planit të sponsorizuar". Kini parasysh se funksionet e Google One që ju ofrohen mund të ndryshojnë në varësi të "Planit tuaj të sponsorizuar". Përshtatshmëria juaj dhe qasja e vazhdueshme në Google One nëpërmjet një "Plani të sponsorizuar" përcaktohet nga pala sponsorizuese dhe "Plani juaj i sponsorizuar" mund të pezullohet ose të përfundojë në çdo kohë nga pala sponsorizuese.

9. Privatësia

Google mbledh dhe përdor informacionet e dhëna nga ju për t’ju ofruar Google One siç përshkruhet në këto "Kushte", në përputhje me "Politikën e privatësisë së Google". Ne mund të mbledhim dhe të përdorim informacione për përdorimin e Google One nga ana juaj për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e Google One. Ne mund të përdorim po ashtu informacionet për përdorimin tuaj të shërbimeve të tjera të Google për të përmirësuar Google One ose për t'ju ofruar përfitimet; mund ta kontrolloni mbledhjen dhe përdorimin e aktivitetit tuaj të Google në myaccount.google.com.

Ne mund të ndajmë informacione të caktuara për ju me palë të treta, sipas nevojës, për t’ju ofruar Google One, duke përfshirë për të përcaktuar kualifikimin ose përdorimin tuaj për "Përfitimet e anëtarit" të palëve të treta. Ne mund të ndajmë po ashtu informacione për ju me grupin tuaj të familjes për t’ju dhënë informacione për statusin dhe abonimin e Google One të grupit tuaj të familjes.

Në lidhje me përdorimin e Google One nga ana juaj, ne mund t’ju dërgojmë njoftime të shërbimit, mesazhe administrative dhe informacione të tjera. Ne mund t’ju dërgojmë po ashtu email-e dhe njoftime në pajisje në lidhje me "Përfitimet tuaja të anëtarit". Mund të tërhiqeni nga disa prej këtyre komunikimeve.

10. Ndryshimet

Ne rezervojmë të drejtën të bëjmë ndryshime në Google One, dhe Google One mund të rishikohet për të ofruar më shumë funksione dhe funksione të ndryshme. Ju pranoni se abonimi juaj në Google One është për Google One në formën e tij në kohën e abonimit. Herë pas here ne mund të ofrojmë kushte dhe nivele të ndryshme për Google One dhe tarifa e abonimit për kushte ose nivele të tilla mund të ndryshojë.

Ne do t’ju njoftojmë për ndryshimet e rëndësishme në Google One ose në këto "Kushte" që besojmë në mënyrë të arsyeshme se do të ndikojnë negativisht në përdorimin e Google One nga ana juaj. Sidoqoftë, ka raste kur do të duhet të bëjmë ndryshime në Google One pa ju njoftuar. Këto do të jenë të kufizuara në rastet kur është e nevojshme të veprojnë për të garantuar sigurinë dhe funksionimin e Google One, për të parandaluar abuzimin ose kur duhet të veprojmë për të respektuar kërkesat ligjore.

11. Anulimi dhe ndërprerja

Nëse jeni një menaxher i planit të Google One, ju mund ta anuloni anëtarësimin tuaj të Google One në çdo kohë duke vizituar cilësimet tuaja të abonimit të Google Play. Nëse e anuloni abonimin tuaj, ju do të mbani qasjen te Google One për periudhën e mbetur nga abonimi juaj ekzistues.

Nëse zgjidhni po ashtu ta fshini Google One nëpërmjet fshirjes së shërbimit, ju pranoni se mund të humbisni menjëherë qasjen te shërbimet dhe funksionaliteti i Google One, pa asnjë rimbursim për afatin e mbetur të abonimit tuaj ekzistues. Nëse preferoni t'i mbani shërbimet e Google One për afatin e abonimit tuaj, anuloni abonimin tuaj më mirë.

Google mund të ndalojë ofrimin e Google One për ju në çdo kohë, duke përfshirë edhe për shkeljen e këtyre "Kushteve". Nëse jeni në një "Plan të sponsorizuar", qasja juaj te Google One mund të pezullohet ose të ndërpritet po ashtu nga pala sponsorizuese.

Google rezervon të drejtën të pezullojë ose të ndërpresë Google One në çdo kohë, pas një njoftimi të arsyeshëm për ju.