Dodatočné zmluvné podmienky služby Google One

Dátum poslednej úpravy: 9. november 2021

Ak chcete používať službu Google One a mať k nej prístup, či už ste správca tarify služby Google One alebo súčasť rodinnej skupiny, ktorá zdieľa tarifu služby Google One, alebo nečlen, musíte prijať (1) zmluvné podmienky spoločnosti Google a (2) tieto dodatočné zmluvné podmienky služby Google One (ďalej len „Dodatočné podmienky služby Google One“).

Všetky tieto dokumenty si pozorne prečítajte. Tieto dokumenty sa spoločne označujú ako „Zmluvné podmienky“. Stanovujú, čo môžete od nás očakávať pri používaní našich služieb a čo očakávame my od vás.

S výnimkou zákazníkov služby Google One vo Francúzsku platí, že v prípade rozporu medzi týmito Dodatočnými zmluvnými podmienkami služby Google One a zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, používanie služby Google One sa bude riadiť týmito Dodatočnými zmluvnými podmienkami služby Google One.

Hoci nejde o súčasť týchto Zmluvných podmienok, odporúčame vám prečítať si aj pravidlá ochrany súkromia, ktoré vám umožnia lepšie pochopiť, ako môžete svoje informácie aktualizovať, spravovať, exportovať a odstrániť.

1. Všeobecný opis služby Google One

Službu Google One poskytuje spoločnosť Google, aby vám poskytla cieľ pre služby Googlu a ich podporu, poskytovala odmeny a ponuky a umožnila vám objavovať nové funkcie a služby. Funkcie služby Google One môžu zahŕňať platené tarify priestoru zdieľané v službách Disk Google, Fotky Google a Gmail, zákaznícku podporu pre určité služby spoločnosti Google, funkcie rodinného zdieľania, zálohovanie a obnovu mobilných zariadení a ďalšie výhody, ktoré vám poskytuje spoločnosť Google alebo sú vám poskytované prostredníctvom tretích strán. Vaše používanie ďalších služieb spoločnosti Google sa riadi zmluvnými podmienkami, ktoré sa uplatňujú pre príslušné produkty alebo služby. Niektoré produkty, funkcie a výhody môžu byť k dispozícii iba v určitých krajinách. Viac sa dozviete v centre pomoci služby Google One.

2. Platené účty – platba, odber a vrátenie peňazí

Platby Zakúpiť, zlepšiť, znížiť alebo zrušiť členstvo Google One môžu iba správcovia tarify Google One. Spoločnosť Google prijíma platbu prostredníctvom účtu Google Payments alebo akéhokoľvek iného spôsobu platby tak, ako je uvedené pred zakúpením.

Zrušenia odberu. Služba Google Payments automaticky odpočíta platbu za členstvo Google One k dátumu registrácie a váš odber služby Google One sa bude automaticky obnovovať, pokým nebude zrušený. Zrušiť ho môžete kedykoľvek. Po zrušení odberu zostane váš prístup do služby Google One zachovaný po zostávajúce obdobie vášho existujúceho odberu. Ak sa navyše rozhodnete službu Google One odstrániť prostredníctvom odstránenia služby, súhlasíte, že môžete prístup k službám a funkciám odberu Google One stratiť okamžite bez vrátenia peňazí za zvyšok obdobia vášho existujúceho odberu. Ak uprednostňujete možnosť ponechať si služby Google One na zvyšok obdobia, namiesto toho radšej zrušte odber a službu Google One neodstraňujte.

Právo na odstúpenie. Ak sa nachádzate v EÚ alebo Spojenom kráľovstve, máte právo na zrušenie do 14 dní od registrácie, zlepšenia tarify alebo obnovenia členstva Google One bez poskytnutia akéhokoľvek dôvodu. Ak chcete právo na odstúpenie využiť, musíte oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť jednoznačným oznámení poskytovateľovi, od ktorého ste uskutočnili nákup.

Vrátenia peňazí. V súvislosti s ďalšími právami na vrátenie peňazí využite príslušné pravidlá zo služby Google Play alebo poskytovateľa, od ktorého ste uskutočnili tento nákup. Ak ste členstvo zakúpili od spoločnosti Google, nie sú dostupné žiadne vrátenia peňazí ani čiastočné fakturačné obdobia s výnimkou prípadov, ktoré sú vyžadované platnými právnymi predpismi. Ak ste si členstvo zakúpili od niekoho iného než spoločnosti Google, napríklad prostredníctvom svojho zariadenia iPhone alebo iPad, prípadne zaregistrovaním členstva Google One v službe App Store alebo prostredníctvom poskytovateľa tretej strany, budú sa uplatňovať pravidlá vrátenia peňazí príslušného poskytovateľa. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, budete musieť kontaktovať príslušnú tretiu stranu (napríklad podporu spoločnosti Apple).

Zmeny cien. Platné ceny služby Google One môžeme zmeniť. Na takéto zmeny vás však vopred upozorníme. Tieto zmeny sa uplatnia po dokončení vášho súčasného platobného obdobia, keď bude po upozornení splatná ďalšia suma. Na zvýšenie cien vás upozorníme najmenej 30 dní predtým, než vám budeme sumu účtovať. Ak dostanete upozornenie menej než 30 dní vopred, zmena sa neuplatní až do platby po splatnosti nasledujúcej platby. Ak si neprajete pokračovať v odbere služby Google One za novú cenu, svoju tarifu môžete kedykoľvek zrušiť alebo znížiť vo svojich nastaveniach odberov služby Google Play, Apple alebo tretej strany. Ak nie je v príslušných podmienkach platobnej platformy uvedené inak, vaše zrušenie alebo zníženie tarify sa uplatní na ďalšie fakturačné obdobie po skončení aktuálneho obdobia služby. V prípade, že sa zvýši cena a bude sa vyžadovať váš súhlas, váš odber môže byť zrušený, pokiaľ neodsúhlasíte novú cenu. Ak sa odber zruší a neskôr sa rozhodnete znova prihlásiť na odber, bude sa vám účtovať aktuálne predplatné.

3. Zákaznícka podpora

Služba Google One vám poskytuje prístup k zákazníckej podpore v rôznych produktoch a službách spoločnosti Google (ďalej len „Zákaznícka podpora“). V prípade, že Zákaznícka podpora vám so žiadosťami o podporu nedokáže pomôcť, vašu žiadosť môžeme presmerovať alebo odkázať na službu zákazníckej podpory príslušnej služby spoločnosti Google. Zahŕňa to prípady, keď služba Google One neposkytuje Zákaznícku podporu pre konkrétnu službu alebo produkt spoločnosti Google, o ktorý žiadate. Ak bude váš odber Google One zrušený alebo pozastavený, vaše nevyriešené žiadosti Zákazníckej podpory môžu byť rovnako pozastavené a po obnovení vášho odberu môže byť potrebné, aby ste odoslali novú žiadosť.

4. Výhody pre členov s obmedzenými oprávneniami

Služba Google One vám môže poskytovať obsah, produkty a služby, ktoré sú zlacnené alebo bez peňažného poplatku („Výhody členov s obmedzenými oprávneniami“). Výhody členov s obmedzenými oprávneniami môžu byť obmedzené podľa krajiny, zásob, trvania, úrovne členstva alebo iných faktorov a nie všetky Výhody členov s obmedzenými oprávneniami budú dostupné pre všetkých odberateľov Google One. Niektoré Výhody členov s obmedzenými oprávneniami môže uplatniť iba správca tarify Google One a niektoré Výhody členov s obmedzenými oprávneniami môžu uplatniť členovia vašej rodinnej skupiny alebo iba prvý člen rodiny, ktorý výhodu uplatní. Niektoré Výhody členov s obmedzenými oprávneniami nemôžu uplatniť účty Google pre deti a tínedžerov alebo pre používateľov skúšobného odberu. Môžu sa uplatňovať aj ďalšie podmienky oprávnenosti.

Na poskytovaní služieb alebo obsahu ako Výhod členov s obmedzenými oprávneniami prostredníctvom služby Google One môžeme spolupracovať s tretími stranami. Na účel uplatnenia Výhody člena s obmedzenými oprávneniami poskytovanej treťou stranou potvrdzujete, že spoločnosť Google môže tretej strane poskytnúť akékoľvek osobné údaje potrebné na spracovanie vášho uplatnenia, a to v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google. Vaše používanie akýchkoľvek Výhod členov s obmedzenými oprávneniami od tretej strany sa môže riadiť zmluvnými podmienkami, licenčnou zmluvou, pravidlami ochrany súkromia alebo inou takouto zmluvou príslušnej tretej strany.

5. Rodiny

Určité funkcie služby Google One vrátane ukladacieho priestoru služieb Disk, Gmail a Fotky môžu byť zdieľané s rodinnou skupinou („Rodinné zdieľanie“), ak ju máte. Vaša rodinná skupina môže tiež prijímať a uplatňovať Výhody členov s obmedzenými oprávneniami, ktoré sú sprístupnené vám. Ak takéto funkcie nechcete zdieľať s rodinnou skupinou, musíte pre službu Google One vypnúť Rodinné zdieľanie alebo svoju rodinnú skupinu opustiť. Pridávať členov rodiny do členstva Google One a zapnúť v ňom alebo vypnúť Rodinné zdieľanie môže iba správca tarify Google One.

Ak ste súčasťou rodinnej skupiny v službe Google One, jej členom sa o vás budú zobrazovať určité informácie. Ak sa pridáte do rodinnej skupiny so zapnutou funkciou Rodinné zdieľanie v službe Google One, ostatní členovia rodinnej skupiny a používatelia, ktorí sú do nej pozvaní, môžu vidieť vaše meno, fotku, e‑mailovú adresu, zariadenia, ktoré ste zálohovali, a priestor, ktorý využívate v službách Disk Google, Gmail a Fotky Google. Členovia rodinnej skupiny môžu vidieť aj to, či člen rodiny uplatnil Výhodu člena s obmedzenými oprávneniami.

Ak ste v rodinnej skupine správcom tarify Google One a vypnete Rodinné zdieľanie alebo rodinnú skupinu opustíte, jej ostatní členovia stratia do služby Google One prístup. Ak ste do služby Google One získali prístup prostredníctvom Rodinného zdieľania správcom tarify Google One, tak do nej opustením rodinnej skupiny stratíte prístup. Prístup stratíte aj v prípade, že váš správca tarify Google One vypne Rodinné zdieľanie alebo opustí rodinnú skupinu.

6. Mobilné zálohovanie a obnovenie

Služba Google One môže pre vyhovujúce mobilné zariadenia a mobilné tarify poskytovať rozšírenú funkciu zálohovania a obnovenia („Zálohovanie a obnovenie“). Používanie Zálohovania a obnovenia si môže vyžadovať inštaláciu a aktiváciu ďalších aplikácií, ako sú Fotky Google. Možnosti Zálohovania a obnovenia môžete kedykoľvek zmeniť v aplikácii Google One. Ak bude vaše členstvo Google One pozastavené alebo zrušené, môžete stratiť prístup k údajom uloženým do Zálohovania a obnovenia po časovom období, ktoré je uvedené v pravidlách služby Android Backup.

7. Sponzorované tarify

Služba Google One vám môže byť ponúknutá prostredníctvom sponzorovanej tarify, ktorú poskytuje sponzorujúca strana mimo spoločnosti Google, napríklad operátor siete, poskytovateľ internetových služieb alebo iná tretia strana (ďalej len „Sponzorovaná tarifa“). O dostupných funkciách alebo poplatkoch v rámci Sponzorovaných taríf rozhoduje vaša sponzorujúca strana. Informácie o cenách služby Google One a podmienkach vašej Sponzorovanej tarify nájdete v zmluvných podmienkach sponzorujúcej strany. Svoju Sponzorovanú tarifu si možno budete môcť zlepšiť alebo znížiť prostredníctvom sponzorujúcej strany (v takomto prípade sa budú na zlepšenie alebo zníženie tarify uplatňovať podmienky platby a odberu tejto strany) alebo výberom možnosti zlepšenia, prípadne zníženia priamo v službe Google One (v takomto prípade sa na vaše zlepšenie alebo zníženie tarify budú uplatňovať tieto zmluvné podmienky platieb a odberov). O vašom nároku na prístup do služby Google One a jej pokračujúcom používaní prostredníctvom Sponzorovanej tarify rozhoduje sponzorujúca strana a vaša Sponzorovaná tarifa môže byť sponzorujúcou stranou kedykoľvek pozastavená alebo zrušená.

8. Ochrana súkromia

Spoločnosť Google zhromažďuje a používa informácie, ktoré poskytnete, aby vám poskytovala službu Google One tak, ako je opísaná v týchto Zmluvných podmienkach, v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google. Môžeme zhromažďovať a používať informácie o vašom používaní služby Google One, aby sme mohli poskytovať služby Google One, spracúvať vaše transakcie a udržiavať a zlepšovať službu Google One. Môžeme používať aj informácie o vašom používaní iných služieb spoločnosti Google, aby sme službu Google One zlepšovali, poskytovali vám výhody alebo aby sme propagovali službu Google One. Zhromažďovanie údajov o vašej aktivite v službách spoločnosti Google a ich používanie môžete prispôsobiť na stránke myaccount.google.com.

Určité informácie o vás môžeme používať pri spolupráci s tretími stranami, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služby Google One, vrátane rozhodovania o tom, či spĺňate podmienky na získanie či uplatnenie Výhod členov s obmedzenými oprávneniami alebo na určenie vášho nároku na Sponzorovanú tarifu alebo skúšobné členstvo. Informácie o vás môžeme zdieľať aj s rodinnou skupinou, aby sme mohli poskytovať informácie o stave a odbere služby Google One v súvislosti s vašou rodinou skupinou.

V súvislosti s používaním služby Google One vám môžeme posielať e‑mailové oznamy, administratívne správy a ďalšie informácie. Môžeme vám posielať aj e‑maily a upozornenia v zariadení súvisiace s vašimi Výhodami členov s obmedzenými oprávneniami. Zasielanie niektorých z týchto typov komunikácie môžete deaktivovať.

9. Zmeny

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny služby Google One, ktorú môžeme upraviť tak, aby poskytovala viac funkcií alebo odlišné funkcie. Súhlasíte s odberom služby Google One v takej forme, akú mala služba v čase začatia odberu. Ako uvádzame v oddiele 2 vyššie, priebežne môžeme ponúkať aj iné zmluvné podmienky a úrovne služby Google One a predplatné za takéto zmluvné podmienky alebo úrovne sa môže líšiť.

10. Odstúpenie

Spoločnosť Google vám môže službu Google One prestať poskytovať kedykoľvek, a to aj za porušenie týchto Zmluvných podmienok. Ak používate Sponzorovanú tarifu, váš prístup k službe Google One môže byť pozastavený alebo ukončený aj vašou sponzorujúcou stranou. Spoločnosť Google si vyhradzuje právo po primeranom upozornení službu Google One kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť.