Warunki korzystania z usługi Google One

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018

1. Wprowadzenie

Google One to usługa oferowana przez firmę Google LLC („Google”, „my” lub „nas”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Ta usługa podlega Warunkom korzystania z usług Google („Warunki korzystania z usług Google”). Google One to „Usługa” zgodnie z definicją przedstawioną w Warunkach korzystania z usług Google, a te Warunki korzystania z usługi Google One to warunki dodatkowe, które obowiązują podczas korzystania z usługi Google One. Użytkownik akceptuje fakt, że korzystanie z Google One podlega tym Warunkom korzystania z usługi Google One oraz Warunkom korzystania z usług Google (które razem, na potrzeby tych Warunków korzystania z usługi Google One, nazywamy „Warunkami”). Uwaga: sposób przetwarzania danych w ramach tej usługi jest opisany w Polityce prywatności Google.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek konfliktów między Warunkami korzystania z usługi Google One i Warunkami korzystania z usług Google pierwszeństwo mają Warunki korzystania z usługi Google One. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek konfliktów między angielską wersją Warunków a wersją przetłumaczoną na inny język, pierwszeństwo ma wersja w języku angielskim.

Korzystanie z Google One wymaga zaakceptowania Warunków zarówno przez menedżera pakietu Google One, jak i przez członków grupy rodzinnej wspólnie korzystających z Google One. Prosimy o dokładne przeczytanie tych Warunków. Niektóre usługi i funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Więcej informacji znajduje się w Centrum pomocy Google One.

2. Ogólny opis Google One

Google One to pakiet usług udostępniany przez Google, obejmujący również pomoc, nagrody i oferty oraz pozwalający odkrywać nowe funkcje i usługi.

Funkcje Google One mogą obejmować pakiety dodatkowego miejsca na Dysku Google, pomoc techniczną dotyczącą wielu usług Google, z których można korzystać, funkcje udostępniania w grupie rodzinnej, tworzenie i przywracanie kopii zapasowej na urządzeniu mobilnym oraz inne korzyści oferowane przez Google lub inne firmy. Korzystanie z dodatkowych produktów lub usług Google podlega obowiązującym w odniesieniu do nich warunkom.

3. Płatność i subskrypcja

Subskrypcję usługi Google One może kupować i anulować, a także zmieniać jej wersję na wyższą lub niższą tylko menedżer pakietu Google One. Zakup subskrypcji Google One podlega Warunkom korzystania z usługi Google Play, a w szczególności sekcji „Subskrypcje”. Aby kupić subskrypcję Google One, użytkownik musi mieć konto płatności Google i zaakceptować Warunki korzystania z usługi Google Payments oraz Informacje na temat ochrony prywatności w Google Payments .

Subskrypcja Google One pozostaje aktywna do momentu jej anulowania. Użytkownik zgadza się, że opłata za subskrypcję Google One nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w tych Warunkach.

Obowiązujące ceny Google One możemy zmienić, ale poinformujemy o tym z wyprzedzeniem. Zmiany zaczną obowiązywać po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego, przy najbliższej należnej płatności po powiadomieniu. W przypadku wzrostu ceny powiadomimy o tym co najmniej trzydzieści dni przed pobraniem opłaty, a jeśli użytkownik otrzyma powiadomienie z wyprzedzeniem mniejszym niż trzydziestodniowe, zmiana będzie obowiązywać dopiero przy następnej należnej płatności. Jeśli użytkownik nie zechce dalej korzystać z usługi Google One lub nie zaakceptuje nowej ceny, może w każdej chwili anulować usługę lub przejść na jej niższą wersję w ustawieniach subskrypcji Google Play. Anulowanie lub przejście na niższą wersję będzie obowiązywać w okresie rozliczeniowym następującym po bieżącym okresie usługi.

Z Google One można korzystać w formie pakietu sponsorowanego dostarczanego przez operatora sieci komórkowej lub inną firmę (niezależnie od dostawcy nazywanego przez nas „Pakietem sponsorowanym”). Wszelkie opłaty za korzystanie z Pakietów sponsorowanych są określane przez stronę sponsorującą. Aby zapoznać się z cennikiem i innymi szczegółowymi informacjami, należy sprawdzić warunki świadczenia usług przez stronę sponsorującą. Użytkownik może mieć możliwość zmiany wersji Pakietu sponsorowanego na wyższą za pośrednictwem strony sponsorującej lub przez wybranie opcji zmiany wersji pakietu na wyższą bezpośrednio w usłudze Google One. W tym wypadku do aktualizowanej wersji odnosić się będą warunki opisane w punkcie Płatność i subskrypcja.

4. Pomoc techniczna

Google One zapewnia dostęp do usług pomocy technicznej dotyczącej wielu produktów i usług Google („Pomoc techniczna”). Użytkownik akceptuje fakt, że w przypadku korzystania z Pomocy technicznej jej przedstawiciele i systemy będą uzyskiwać na jego koncie Google dostęp do potrzebnych informacji dotyczących korzystania przez niego z usług Google. Jest to konieczne do świadczenia usług Pomocy technicznej i rozwiązywania zgłoszonych problemów oraz zgodne z Polityką prywatności Google.

Jeśli Pomoc techniczna nie będzie mogła pomóc w rozwiązaniu problemu, możemy przekazać lub przekierować użytkownika do działu pomocy technicznej danej usługi Google. Dotyczy to przypadków, w których Google One nie świadczy usług Pomocy technicznej dotyczącej określonego produktu lub usługi Google.

W razie anulowania lub zawieszenia subskrypcji usługi Google One nierozwiązane zgłoszenia do Pomocy technicznej mogą także zostać zawieszone i konieczne może być ponowne przesłanie zgłoszenia po przywróceniu subskrypcji.

5. Korzyści dostępne w ramach subskrypcji

Google One może oferować bezpłatne lub objęte zniżkami treści, produkty i usługi („Korzyści dostępne w ramach subskrypcji”). Korzyści te mogą podlegać ograniczeniom zależnie od kraju, dostępności lub innych czynników, w związku z czym nie wszystkie będą dostępne dla wszystkich subskrybentów usługi Google One. Poza tym w przypadku Udostępniania członkom rodziny (zgodnie z definicją w sekcji zatytułowanej „Grupy rodzinne” poniżej) niektóre Korzyści dostępne w ramach subskrypcji mogą przysługiwać jedynie menedżerowi pakietu Google One, a inne mogą być przeznaczone do wykorzystania przez członków grupy rodzinnej lub tylko przez jednego członka rodziny, który sięgnie po Korzyści jako pierwszy. Niektóre z tych Korzyści nie są dostępne w przypadku kont Google używanych przez dzieci (również nastoletnie).

Możemy współpracować z innymi firmami, by oferować ich usługi i treści jako Korzyści dostępne w ramach subskrypcji Google One. Aby uzyskać Korzyści dostępne w ramach subskrypcji oferowane przez inną firmę, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Google może przekazać tej innej firmie wszelkie dane osobowe konieczne do ich realizacji, zgodnie z Polityką prywatności Google. Korzystanie z wszelkich Korzyści dostępnych w ramach subskrypcji oferowanych przez inną firmę może podlegać warunkom użytkowania, umowie licencyjnej, polityce prywatności lub innej podobnej umowie tej firmy.

Google wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu gwarancji, stanu lub deklaracji dotyczących Korzyści dostępnych w ramach subskrypcji oferowanych przez inne firmy we wszystkich aspektach, a w szczególności w odniesieniu do ich jakości, poprawności, skuteczności, bezpieczeństwa, nienaruszania praw osób trzecich i zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Te Warunki nie zmieniają relacji prawnych użytkownika z innymi firmami.

6. Grupy rodzinne

Niektóre funkcje Google One, takie jak miejsce na Dysku, mogą być udostępniane grupie rodzinnej użytkownika, jeśli taka istnieje („Udostępnianie członkom rodziny”). Grupa rodzinna może też otrzymywać udostępnione użytkownikowi Korzyści dostępne w ramach subskrypcji i być uprawniona do korzystania z nich. Jeśli użytkownik nie chce współdzielić takich funkcji ze swoją grupą rodzinną, musi wyłączyć Udostępnianie członkom rodziny w Google One lub opuścić tę grupę. Tylko menedżerowie pakietu Google One mogą dodawać członków rodziny do subskrypcji Google One oraz włączać lub wyłączać Udostępnianie członkom rodziny w takiej subskrypcji.

Jeśli użytkownik należy do grupy rodzinnej w Google One, członkowie tej grupy mogą wyświetlać pewne jego dane. Jeśli dołączy on do grupy rodzinnej z włączonym Udostępnianiem członkom rodziny w Google One, inni członkowie tej grupy oraz osoby do niej zaproszone będą mogły wyświetlać jego nazwę, zdjęcie, adres e-mail i informacje o zajmowanym przez niego miejscu na Dysku Google. Członkowie grupy rodzinnej mogą też zobaczyć, czy któryś z członków rodziny skorzystał z Korzyści dostępnych w ramach subskrypcji.

Jeśli użytkownik jest w swojej grupie rodzinnej menedżerem pakietu Google One i wyłączy Udostępnianie członkom rodziny lub opuści tę grupę, pozostali członkowie tej grupy rodzinnej stracą dostęp do Google One. Jeśli dostęp do Google One przyznał użytkownikowi menedżer pakietu Google One w ramach Udostępniania członkom rodziny, to po opuszczeniu przez użytkownika grupy rodzinnej, wyłączeniu przez tego menedżera Udostępniania członkom rodziny lub opuszczeniu grupy rodzinnej przez tego menedżera użytkownik straci dostęp do Google One.

7. Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej na urządzeniu mobilnym

Google One może obejmować ulepszoną funkcję tworzenia i przywracania kopii zapasowej danych („Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej”) na określonych urządzeniach mobilnych i w określonych wariantach subskrypcji. Korzystanie z Tworzenia i przywracania kopii zapasowej może wymagać zainstalowania i aktywowania dodatkowych aplikacji, takich jak Zdjęcia Google i Wiadomości na Androida. Ustawienia Tworzenia i przywracania kopii zapasowej można zmienić w dowolnej chwili w aplikacji Google One lub na stronie one.google.com. Jeśli subskrypcja Google One została zawieszona lub anulowana, po pewnym czasie użytkownik może utracić dostęp do danych zapisanych za pomocą Tworzenia i przywracania kopii zapasowej, zgodnie z zasadami tworzenia kopii zapasowej na Androidzie.

8. Pakiety sponsorowane

Użytkownik może otrzymać dostęp do Google One w formie Pakietu sponsorowanego dostarczanego przez stronę sponsorującą inną niż Google, np. operatora telefonii komórkowej lub dostawcę usług internetowych. Informacje na temat dostępnych funkcji Google One oraz warunków korzystania z Pakietu sponsorowanego znajdą się w warunkach korzystania z usługi dostarczonych przez stronę sponsorującą. Zakres dostępnych funkcji może zależeć od rodzaju Pakietu sponsorowanego. To, czy użytkownikowi przysługuje dostęp lub kontynuacja dostępu do Google One w formie Pakietu sponsorowanego, określa strona sponsorująca. Strona sponsorująca może również w dowolnym momencie zawiesić lub zamknąć taki pakiet.

9. Prywatność

Google zbiera informacje podawane przez użytkownika i używa ich do świadczenia usługi Google One zgodnie z tymi Warunkami oraz Polityką prywatności Google. Możemy zbierać informacje o użytkowaniu usługi Google One i korzystać z nich do jej utrzymywania i ulepszania. Możemy również korzystać z informacji o używaniu innych usług Google w celu ulepszania Google One lub zaoferowania użytkownikowi pewnych korzyści. Sposób gromadzenia i korzystania z danych o swojej aktywności w Google można określić na stronie myaccount.google.com.

Możemy udostępniać niektóre informacje o użytkowniku innym firmom, jeśli jest to konieczne do świadczenia usługi Google One, w tym także do zakwalifikowania użytkownika do otrzymania Korzyści dostępnych w ramach subskrypcji oferowanych przez inne firmy, oraz ich realizowania, a także do zakwalifikowania użytkownika do otrzymania Pakietu sponsorowanego. Informacje o użytkowniku możemy też udostępniać jego grupie rodzinnej. Dotyczy to informacji o stanie i subskrypcji usługi Google One w tej grupie.

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Google One możemy wysyłać mu powiadomienia o usłudze, komunikaty administracyjne i inne informacje. Możemy też wysyłać e-maile i powiadomienia na urządzeniu związane z Korzyściami dostępnymi w ramach subskrypcji. Z części tych wiadomości użytkownik może zrezygnować.

10. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Google One i poprawiania Google One w celu udostępniania dodatkowych lub innych funkcji. Użytkownik akceptuje fakt, że jego subskrypcja usługi Google One dotyczy Google One w takiej postaci, w jakiej ta usługa była dostępna w momencie jej subskrybowania. Możemy też okresowo oferować inne warunki i poziomy usługi Google One, a opłaty za subskrypcję takich warunków i poziomów mogą być inne.

Będziemy powiadamiać użytkownika o istotnych zmianach w usłudze Google One lub tych Warunkach, co do których będziemy mieć uzasadnione przypuszczenie, że negatywnie wpłyną na korzystanie z Google One. Czasami jednak będziemy musieli wprowadzić zmiany w Google One bez powiadomienia. Takie sytuacje będą ograniczone do przypadków, gdy będziemy musieli podjąć działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i działania Google One, zapobiegania nadużyciom lub spełnienia wymogów prawnych.

11. Anulowanie i rozwiązanie umowy

Użytkownik, który jest menedżerem pakietu Google One, może anulować swoją subskrypcję Google One w dowolnym momencie w ustawieniach subskrypcji Google Play . Po anulowaniu subskrypcji zachowa dostęp do Google One przez pozostały okres dotychczasowej subskrypcji.

Jeśli dodatkowo zdecyduje się na usunięcie Google One za pomocą funkcji usuwania usługi, musi zaakceptować fakt, że może od razu utracić dostęp do usług i funkcji Google One, bez zwrotu kosztów za pozostały okres subskrypcji. Jeśli użytkownik woli zachować usługi Google do końca okresu subskrypcji, powinien wybrać opcję jej anulowania.

Google może w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia usługi Google One, w tym w konsekwencji złamania przez użytkownika tych Warunków. Jeśli użytkownik korzysta z Pakietu sponsorowanego, jego dostęp do Google One może również zostać zawieszony lub zamknięty przez stronę sponsorującą.

Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi Google One w dowolnym momencie, po powiadomieniu użytkowników z uzasadnionym wyprzedzeniem.