Google One को सेवाका सर्तहरू

पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको मिति: १ अक्टोबर २०१८

१. परिचय

Google One भनेको 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA स्थित Google LLC (“Google” वा “हामी”) ले उपलब्ध गराउने सेवा हो जुन Google को सेवाका सर्तहरू (“Google ToS”) को अधीनमा रहन्छ। Google ToS मा परिभाषित गरिएअनुसार Google One भनेको एक “सेवा” हो र निम्न Google One को सेवाका सर्तहरू तपाईंले गर्ने Google One को प्रयोगमा लागू हुने अतिरिक्त सर्तहरू हुन्। तपाईं आफूले गर्ने Google One को प्रयोग Google One को यी सेवाका सर्तहरू र Google ToS (Google One का यी सेवाका सर्तहरूको प्रयोजनका लागि हामी यी दुवैलाई संयुक्त रूपमा “सर्तहरू” भनेर उल्लेख गर्छौँ)। टिपोट: Google को गोपनीयता नीतिले यो सेवाअन्तर्गत डेटाको व्यवस्थापन गरिने तरिकाबारे व्याख्या गर्छ।

Google One को सेवाका सर्तहरू र Google ToS बाझिएका खण्डमा Google One को सेवाका सर्तहरूलाई मान्यता दिइने छ। यसै गरी सर्तहरूको अङ्ग्रेजी भाषाको संस्करण र अन्य भाषामा अनुवादित संस्करण बाझिएका खण्डमा अङ्ग्रेजी भाषाको पाठलाई मान्यता दिइने छ।

तपाईं Google One को योजनाको प्रबन्धक वा Google One का सुविधाहरू आदान प्रदान गरिरहेको कुनै पारिवारिक समूहको सदस्य जोसुकै हुनुभए तापनि तपाईंले Google One प्रयोग गर्दा यस सर्तहरूमा सहमति जनाउनु आवश्यक हुन्छ। कृपया सर्तहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। केही उत्पादन वा सुविधाहरू सबै देशहरूमा उपलब्ध नहुन सक्छन्। थप जानकारीका लागि कृपया Google One को मद्दत केन्द्रमा जानुहोस्।

२. Google One को सामान्य विवरण

Google One भनेको तपाईंलाई Google का सेवाहरू तथा सहायता प्राप्त गर्ने गन्तव्य उपलब्ध गराउने, पुरस्कार तथा उपहार योजनाहरू प्रदान गर्ने र नयाँ सुविधा तथा उत्पादनहरूको अन्वेषण गर्ने प्रयोजनका लागि Google ले उपलब्ध गराएको सेवा हो।

Google One का सुविधाहरूमा Google Drive का सशुल्क योजना, तपाईंले उपयोग गर्न सक्ने Google का एकभन्दा बढी उत्पादनहरूसम्बन्धी ग्राहक सहायता सेवा, पारिवारिक आदान प्रदानसम्बन्धी सुविधा, मोबाइल ब्याकअप तथा पुनर्स्थापना र Google ले तेस्रा पक्षहरूमार्फत तपाईंलाई प्रदान गर्ने अन्य लाभहरू समावेश हुन सक्छन्। तपाईंले गर्ने Google का अतिरिक्त उत्पादन वा सेवाहरूको प्रयोगलाई ती उत्पादन वा सेवाहरूमा लागू हुने सर्तहरूले नियन्त्रण गर्छन्।

३. भुक्तानी र सदस्यता

Google One को योजना प्रबन्धकले मात्र Google One को सदस्यता खरिद, स्तरवृद्धि, स्तरह्रास वा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले लिने Google One को सशुल्क सदस्यता Google Play को सेवाका सर्तहरू र त्यसमा पनि खासगरी “सदस्यताहरू” नामक खण्डमा उल्लेख गरिएका सर्तहरूअन्तर्गत खरिद गरिएको मानिन्छ। Google One को सदस्यता खरिद गर्नका निम्ति तपाईंसँग Google Payments खाता हुनुका साथै तपाईं अनिवार्य रूपमा Google Payments को सेवाका सर्तहरू तथा Google Payments को गोपनीयतासम्बन्धी सूचनामा सहमत हुनु पर्छ।

Google One को तपाईंको सदस्यता यसलाई रद्द नगरिएसम्म जारी रहने छ। तपाईं यी सर्तहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी अनुमति दिइएको अवस्थामा बाहेक तपाईंको सदस्यता शुल्क फिर्ता हुँदैन भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ।

हामी Google One को प्रचलित शुल्क(हरू) परिवर्तन गर्न सक्छौँ तर यसो गर्नुअघि तपाईंलाई यसबारे सूचना दिने छौँ। त्यस्ता परिवर्तनहरू तपाईंको हालको भुक्तानी अवधि पूरा भएपछि र तपाईंलाई सूचना पठाएपछिको अर्को भुक्तानी मितिमा लागू हुने छ। हामी तपाईंसँग शुल्क लिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि शुल्क वृद्धिबारे सूचना दिने छौँ; तपाईंलाई ३० दिनभन्दा कम अवधिको सूचना दिइएको खण्डमा उक्त परिवर्तन आगामी भुक्तानीमा लागू हुनुको सट्टा त्यसपछिको भुक्तानीमा लागू हुने छ। तपाईं Google One को प्रयोग वा उक्त नयाँ शुल्कअनुसार आफ्नो सदस्यता जारी राख्न नचाहनुभएको खण्डमा तपाईं Google Play को सदस्यतासम्बन्धी सेटिङहरूमा गई जुनसुकै बेला रद्द वा स्तरह्रास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले गर्नुभएको रद्द वा स्तरह्रास हालको सेवाको अवधि सकिएपछिको अर्को बिलिङ अवधिमा लागू हुने छ।

तपाईंले आफ्नो नेटवर्क प्रदायक वा कुनै तेस्रो पक्षले उपलब्ध गराउने सुविधाअन्तर्गत Google One को सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको हुन सक्छ (यीमध्ये जुनसुकै अवस्था भए तापनि “प्रायोजित योजना” भनिने छ)। प्रायोजित योजनासम्बन्धी सबै शुल्क तपाईंका प्रायोजकले नै निर्धारण गर्ने हुनाले यसबारे जानकारी र विवरण प्राप्त गर्न तपाईंले उनीहरूको मूल्यसम्बन्धी सर्त हेर्नु पर्छ। तपाईं आफ्नो प्रायोजकमार्फत वा सोझै Google One मा रहेको स्तरवृद्धिसम्बन्धी विकल्प चयन गरेर आफ्नो प्रायोजित योजनाको स्तरवृद्धि गर्ने अवसर हुन सक्छ, दोस्रो विकल्पअनुसार स्तरवृद्धि गर्दा भुक्तानी र सदस्यतासम्बन्धी यहाँ उल्लिखित सर्तहरू लागू हुन्छन्।

४. ग्राहक सहायता सेवा

Google One ले तपाईंलाई Google का विभिन्न उत्पादन र सेवाहरूभरि ग्राहक सहायता प्रदान गर्छ (“ग्राहक सहायता सेवा”)। तपाईंले ग्राहक सहायता सेवामाथि पहुँच राख्नुभएको खण्डमा तपाईं ग्राहक सेवा प्रतिनिधि(हरू) र प्रणालीले तपाईंलाई ग्राहक सेवा उपलब्ध गराउने तथा अनुरोध गरिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि तपाईंको Google खाताबाट तपाईंले गर्ने Google का सेवाहरूको प्रयोगसम्बन्धी आवश्यक जानकारीमाथि Google को गोपनीयता नीतिबमोजिम पहुँच राख्ने छन् भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ।

ग्राहक सहायता सेवाले तपाईंको समस्याको समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा हामी तपाईंको कललाई Google को जुन उत्पादनसम्बन्धी सहायता मागिएको हो त्यही उत्पादनको ग्राहक सहायता सेवामा स्थानान्तरण वा रिडिरेक्ट गर्न सक्छौँ। यसअन्तर्गत Google One ले ग्राहक सहायता सेवा प्रदान नगर्ने Google को कुनै खास उत्पादन वा सेवाहरूसम्बन्धी सहायता मागिएको अवस्था पर्न सक्छ।

Google One को तपाईंको सदस्यता रद्द वा निलम्बन भएको खण्डमा तपाईंका समाधान नभइसकेका ग्राहक सहायतासम्बन्धी समस्याहरू पनि निलम्बन गरिन सक्छन् र आफ्नो सदस्यता पुनर्स्थापना भएपछि तपाईंले उक्त समस्यालाई नयाँ समस्याका रूपमा फेरि दर्ता गर्नु पर्ने हुन सक्छ।

५. सदस्यका लाभहरू

Google One ले तपाईंलाई निःशुल्क वा छुट भएका सामग्री, उत्पादन र सेवाहरू (“सदस्यका लाभहरू”) उपलब्ध गराउन सक्छ। सदस्यका लाभहरू देश, आपूर्तिको अवस्था वा अन्य कारक तत्त्वअनुसार सीमित हुन सक्छन् र Google One का सबै सदस्यहरूलाई सम्पूर्ण लाभहरू उपलब्ध हुने छैनन्। यसका साथै पारिवारिक आदान प्रदान (तलको “परिवारहरू” नामक खण्डमा परिभाषित गरिएअनुसार) का हकमा, सदस्यका केही लाभहरू Google One को योजना प्रबन्धकमा सीमित हुन सक्छ भने केही लाभहरू तपाईंको पारिवारिक समूहका सदस्यहरूले वा यसको प्रयोग सक्रिय गर्ने परिवारको पहिलो सदस्यले मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने हुन सक्छन्। सदस्यका केही लाभहरू बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि बनाइएका Google खाताहरूमार्फत प्रयोग गर्न सकिँदैन।

हामी Google One मार्फत सदस्यका लाभहरूका रूपमा तपाईंलाई तेस्रा पक्षीय सेवा वा सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि उनीहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्छौँ। कुनै तेस्रो पक्षले उपलब्ध गराएको सदस्यको लाभ प्रयोग गर्न तपाईं Google ले तपाईंको प्रयोगलाई प्रक्रियामा लैजानका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत जानकारी Google को गोपनीयता नीतिबमोजिम उक्त तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईंले गर्ने कुनै पनि तेस्रो पक्षीय सदस्यका लाभहरूको प्रयोग उक्त तेस्रो पक्षको सेवाका सर्तहरू, इजाजतपत्र सम्झौता, गोपनीयता नीति वा त्यस्तै प्रकारका अन्य सम्झौताअनुसार नियन्त्रित गरिन सक्छ।

Google ले तेस्रो पक्षले उपलब्ध गराउने सदस्यका जुनसुकै लाभहरूको हकमा गुणस्तर, शुद्धता, प्रभावकारिता, सुरक्षा, तेस्रो पक्षका अधिकारहरूको गैरअतिक्रमण र कुनै पनि प्रचलित कानुन वा विनियमको पालनालगायत अरू पक्षहरूसम्बन्धी सबै प्रकारका वारेन्टी, अवस्था वा प्रतिनिधित्व अस्वीकार गर्छ। यी सर्तहरूले त्यस्तो तेस्रो पक्षसँगको तपाईंको कानुनी सम्बन्धलाई असर पार्ने छैनन्।

६. परिवारहरू

तपाईं कुनै पारिवारिक समूहको सदस्य हुनुहुन्छ भने ड्राइभको भण्डारण स्थानलगायत Google One का केही निश्चित सुविधाहरू आफ्नो पारिवारिक समूहसँग पनि आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ (“पारिवारिक आदान प्रदान”)। तपाईंका लागि उपलब्ध गराइएका सदस्यका लाभहरू तपाईंको पारिवारिक समूहले पनि प्राप्त र प्रयोग गर्न सक्छ। तपाईं त्यस्ता सुविधाहरू आफ्नो पारिवारिक समूहसँग आदान प्रदान गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईंले अनिवार्य रूपले Google One को पारिवारिक आदान प्रदान सुविधा असक्षम पार्नु पर्ने वा पारिवारिक समूह छाड्नु पर्ने हुन्छ। Google One को योजना प्रबन्धकले मात्र Google One को सदस्यताअन्तर्गत समूहमा परिवारका सदस्यहरू थप्न र पारिवारिक आदान प्रदान सुविधा सक्षम वा असक्षम पार्न सक्नुहुन्छ।

तपाईं Google One को पारिवारिक समूहको सदस्य हुनुहुन्छ भने तपाईंको पारिवारिक समूहका सदस्यहरू तपाईंका केही निश्चित जानकारी देख्न सक्षम हुने छन्। तपाईं Google One को पारिवारिक आदान प्रदान सुविधा सक्षम पारिएको कुनै पारिवारिक समूहमा सामेल हुनुभएको खण्डमा उक्त पारिवारिक समूहका अन्य सदस्य वा निम्तारुहरू तपाईंको नाम, फोटो, इमेल ठेगाना र तपाईंले Google ड्राइभमा प्रयोग गर्नुभएको भण्डारण स्थानसम्बन्धी जानकारी देख्न सक्छन्। पारिवारिक समूहका सदस्यहरू कुनै पारिवारिक सदस्यले सदस्यको लाभ प्रयोग गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा पनि देख्न सक्छन्।

तपाईं Google One को आफ्नो पारिवारिक समूहको योजना प्रबन्धक हुनुहुन्छ र तपाईंले पारिवारिक आदान प्रदान सुविधा असक्षम पार्नुभयो वा उक्त समूह छाड्नुभयो भने तपाईंको पारिवारिक समूहका अन्य सदस्यहरू पनि Google One माथिको पहुँच गुमाउने छन्। तपाईंलाई Google One को तपाईंको योजना प्रबन्धकले पारिवारिक आदान प्रदान सुविधामार्फत Google One माथिको पहुँच दिनुभएको हो भने तपाईंले पारिवारिक समूह छाड्नुभएको वा Google One को तपाईंको योजना प्रबन्धकले पारिवारिक आदान प्रदान सुविधा असक्षम पार्नुभएको वा पारिवारिक समूह छाड्नुभएको खण्डमा तपाईं Google One माथिको पहुँच गुमाउनु हुने छ।

७. मोबाइल ब्याकअप र पुनर्स्थापना

Google One ले तपाईंलाई योग्य मोबाइल यन्त्र तथा मोबाइल योजनाहरूमा प्रयोग गर्न सकिने डेटा ब्याकअप र पुनर्स्थापना (“ब्याकअप र पुनर्स्थापना”) गर्ने परिष्कृत कार्यक्षमता प्रदान गर्न सक्छ। ब्याकअप र पुनर्स्थापना सुविधाको प्रयोग गर्नका लागि Google Photos र Android Messages जस्ता अतिरिक्त एपहरू इन्स्टल र सक्रिय गर्नु पर्ने हुन सक्छ। तपाईं जुनसुकै बेला Google One अनुप्रयोगमार्फत वा one.google.com मा गएर ब्याकअप र पुनर्स्थापनासम्बन्धी आफ्ना विकल्पहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। Google One को तपाईंको सदस्यता निलम्बन वा अन्त्य भएका खण्डमा Android को ब्याकअपसम्बन्धी नीतिहरूमा तोकिएको समयावधिपछि तपाईं ब्याकअप वा पुनर्स्थापना गरिएका डेटामाथिको पहुँच गुमाउन सक्नुहुन्छ।

८. प्रायोजित योजनाहरू

तपाईंलाई मोबाइल सेवा प्रदायक वा इन्टरनेट सेवा प्रदायक जस्ता Google बाहेकका कुनै प्रायोजकले प्रायोजित योजनाअन्तर्गत Google One माथिको पहुँच दिन सक्छन्। तपाईंलाई उपलब्ध भएका Google One का सुविधाहरू तथा आफ्नो सदस्यता योजनाका सर्तहरूबारे थप जानकारीका लागि कृपया आफ्नो प्रायोजकका सेवाका सर्तहरू हेर्नुहोस्। तपाईंलाई उपलब्ध हुने Google One का सुविधाहरू तपाईंको प्रायोजित योजनाअनुसार फरक फरक हुन सक्छन् भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहोस्। प्रायोजित योजनामार्फत Google One को प्रयोग गर्ने र त्यसमाथि निरन्तर पहुँच राख्ने तपाईंको योग्यता प्रायोजकले निर्धारण गर्छन् र उनले तपाईंको प्रायोजित योजना जुनसुकै बेला निलम्बन वा अन्त्य गर्न सक्छन्।

९. गोपनीयता

Google ले तपाईंलाई यी सर्तहरूमा व्याख्या गरिएअनुसार Google One का सुविधाहरू प्रदान गर्न Google को गोपनीयता नीतिबमोजिम तपाईंले दिनुभएको जानकारी सङ्कलन र प्रयोग गर्छ। हामी Google One को सेवालाई कायम राख्न र त्यसमा सुधार गर्न तपाईंले गर्ने Google One को प्रयोगसम्बन्धी जानकारी सङ्कलन र प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी Google One मा सुधार गर्ने वा तपाईंलाई लाभहरू प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि तपाईंले गर्ने Google का अन्य सेवाहरूको उपयोगसम्बन्धी जानकारी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ; तपाईं myaccount.google.com मा गई Google का आफ्ना क्रियाकलापको सङ्कलन र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।

हामी सदस्यका लाभहरू प्राप्त गर्ने तपाईंको योग्यता, तपाईंले गर्नुभएका त्यस्ता लाभहरूको प्रयोग वा प्रायोजित योजनाका निम्ति तपाईंको योग्यता निर्धारण गर्न आवश्यक पर्ने जानकारीलगायत Google One का सुविधाहरू प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने तपाईंसँग सम्बन्धित निश्चित जानकारी तेस्रा पक्षहरूसँग आदान प्रदान गर्न सक्छौँ। यसै गरी, तपाईंको पारिवारिक समूहको Google One को स्थिति र सदस्यतासम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न हामी तपाईंको पारिवारिक समूहसँग पनि तपाईंको जानकारी आदान प्रदान गर्न सक्छौँ।

तपाईंले गर्ने Google One को प्रयोगका सम्बन्धमा हामी तपाईंलाई सेवासम्बन्धी घोषणा, प्रशासनिक सन्देश र अन्य जानकारी पठाउन सक्छौँ। यसका साथै हामी तपाईंलाई तपाईंको सदस्यका लाभहरूसँग सम्बद्धित इमेल तथा यन्त्रसम्बन्धी सूचनाहरू पनि पठाउन सक्छौँ। तपाईं यीमध्ये केही सूचनाहरू नलिने विकल्प पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

१०. परिवर्तनहरू

हामीसँग Google One मा परिवर्तनहरू गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ र Google One लाई अधिक वा विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउनका लागि परिमार्जन गरिन सक्छ। तपाईं आफूले लिएको Google One को सदस्यता भनेको सदस्यता लिएको समयको Google One को हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ। हामी बेलाबेलामा Google One का लागि विभिन्न अवधि र स्तरहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ र त्यस्ता अवधि वा स्तरको सदस्यता शुल्क फरक फरक हुन सक्ने छ।

हामीलाई आफूले गर्ने Google One वा यी सर्तहरूसम्बन्धी कुनै परिवर्तनले तपाईंले गर्ने Google One को प्रयोगमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ जस्तो लागेको खण्डमा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूबारे तपाईंलाई सूचना प्रदान गर्ने छौँ। यद्यपि, कहिलेकाहीँ हामीले कुनै सूचना नदिइकनै परिवर्तनहरू गर्नु पर्ने हुन्छ। Google One को सुरक्षा र सञ्चालन योग्यता सुनिश्चित गर्न, दुरुपयोग रोक्न वा कानुनी मापदण्डहरूको पालना गर्न कुनै कारबाही गर्नै पर्ने अवस्था जस्ता केही सीमित अवस्थाहरूमा यसो गरिन सक्छ।

११. खारेजी र अन्त्य

तपाईं Google One को योजना प्रबन्धक हुनुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो Google Play को सदस्यतासम्बन्धी सेटिङहरूमा गई जुनसुकै बेला Google One को आफ्नो सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो सदस्यता रद्द गर्नुभएको खण्डमा आफ्नो विद्यमान सदस्यताको बाँकी अवधिसम्म Google One माथि पहुँच राखिरहन सक्नु हुने छ।

तपाईंले अतिरिक्त रूपमा सेवा मेटाउने कार्यमार्फत Google One लाई मेटाउने विकल्प छनौट गर्नुभएका खण्डमा तपाईं आफ्नो विद्यमान सदस्यताको बाँकी अवधि बराबरको रकम फिर्ता नपाउने गरी Google One का सेवा तथा कार्यक्षमतामाथिको पहुँच तुरुन्तै गुमाउन सक्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो सदस्यता अवधिभर Google One का सेवाहरूमाथिको पहुँच कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सेवा मेटाउनुको सट्टा आफ्नो सदस्यता रद्द गर्नुहोस्।

यी सर्तहरूको उल्लङ्घन गरेको अवस्थालगायत जुनसुकै बेला Google ले तपाईंलाई Google One सेवा उपलब्ध गराउन बन्द गर्न सक्छ। तपाईं कुनै प्रायोजित योजनाअन्तर्गत हुनुहुन्छ भने तपाईंका प्रायोजकले पनि Google One माथिको तपाईंको पहुँच निलम्बन वा अन्त्य गर्न सक्छ।

Google ले तपाईंलाई उपयुक्त सूचना दिएर जुनसुकै बेला Google One सेवा निलम्बन वा अन्त्य गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ।